Bevara landsbygden trots urbanisering

Sveriges landsbygd påverkas negativt av urbaniseringen och det ställs höga krav på kommunerna för att behålla sina boenden och locka nya till såväl små som stora byar och orter.

Malung-Sälens kommun

Hela kommunen är landsbygd och för att erbjuda sina boende, besökare och verksamma en livskraftig boendemiljö så tog kommunen krafttag i sin serviceplan för 2015-2016.

Ett sätt att skapa attraktiva boendeorter är att öppna upp för bebyggelse på platser som tidigare omfattats av strandskyddet. Malung-Sälens kommun beslöt år 2013 att göra ett tillägg till översiktsplanen för LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) då man vill skapa långsiktiga sysselsättningseffekter och bevara och förstärka landsbygdens serviceunderlag. Det betyder att byggnader, verksamheter och anläggningar skall kunna uppföras i attraktiva, strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Dock så finns vissa förbehåll, bland annat så skall LIS-områdena inte ha starka natur- eller kulturvärden och de måste ligga i ett område med god tillgång på sjöar och vattendrag så att tillfälliga besökare fortsatt kan njuta av friluftsliv. LIS-områdena skall dessutom vara av sådan art, och ha så begränsad omfattning, att strandskyddets syften fortsatt tillgodoses långsiktigt. Även i LIS-områdena så är området inom 100 meter från vattendragen strandskyddade. Nybyggare inom ett LIS-område skall kunna visa på hur projektet bidrar till landsbygdens långsiktiga utvecklingen.fishing-1209253_960_720

Ett viktigt inslag i landsbygdens fortlevnad är den nya tekniken vilken minskar behovet av närhet till olika serviceinrättningar. Tillgången till och utvecklingen av ny teknik är därför av oerhörd vikt för landsbygdskommuner i landet.

Älvdalens kommun

Här arbetar man tillsammans för att utveckla bygden, en bygd man väljer att kalla framtidsbygd istället för landsbygd. “Vision 2020” bygger på följande målsättningar:

  • det skall vara enkelt och tryggt att bo, verka och vara – oavsett ålder och vem man är
  • alla tre huvudorter skall erbjuda likvärdig service och kulturellt utbud
  • det skall vara enkelt att bygga, driva företag och föreningar – alla verksamheter skall drivas med största hänsyn till miljön
  • kommunen välkomnar bildning, utveckling, nya medborgare, besökare och entreprenörsskap
  • här skall finnas mötesplatser för aktiv medborgardialog – medborgarna skall känna att deras röster hörs
  • kommunens politik och förvaltning lever nära medborgaren och tar hänsyn till den unika naturen och miljön

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *